Polityka prywatności Sundose

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako Rozporządzenie 2016/679), informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Sundose Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie ul.

Vetterów 1, 20-227 Lublin z siedzibą w Warszawie.

  1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy oraz jej wykonywania,

marketingu, a także wypełniania obowiązków ciążących na administratorze,

wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

  1. Odbiorcą danych osobowych będą podwykonawcy administratora (na podstawie

umowy powierzenia) oraz podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na

podstawie przepisów prawa takie jak np. policja, prokuratura, sąd.

  1. Podanie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora jest dobrowolne,

jednak niezbędne do podjęcia czynności zmierzających do zawarcia lub wykonania

umowy.

  1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia rozwiązania lub

wykonania umowy, a w przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia umowy 6 lat od dnia

pozyskania danych. Okres 6 lat wynika z obowiązku przechowywania dokumentacji

na podstawie ustawy rachunkowości oraz w związku z koniecznością ochrony

Administratora przed roszczeniami, w okresie przedawnienia potencjalnych roszczeń.

Dane pracownicze przechowywane będą przez 50 lat od zakończenia umowy

(zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa), dane kandydatów do pracy

przechowywane będą do momentu zakończenia procesu rekrutacji.

  1. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą przekazywane do

państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  1. Administrator informuje także o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o

profilowaniu w celu zaproponowania produktów, które mogą odpowiadać klientom w

oparciu o wybrane parametry, związane ze zdrowiem i stylem życia.

  1. Osobom, których dane przetwarzane są przez Administratora przysługuje prawo

dostępu do treści swoich danych osobowych a także prawo ich sprostowania,

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub profilowania danych, prawo do

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby

skorzystać ze swoich praw należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych

osobowych za pośrednictwem poczty e-mail [office@sundose.io].

  1. Osoby, których dane osobowe dotyczą, mają prawo wniesienia skargi do Prezesa

Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub reklamacji do Administratora w przypadku,

gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie odbywa się niezgodnie z

przepisami prawa.